[Reigian Studies.] [On behalf of the baroness.]

3.11.08

Last poem from molybdenous borborygms


Last poem from molybdenous borborygmsInabastable Fi Fi professionalVe-te’m aquí, nou arúspex que destrio / els palters / que hi ha damunt / les voreres / i dins ... les garangoles.Ve-te’m / em caragolo arrugat perquè sóc una eruga. / No! / Sóc un gos escombriaire. / Sóc un palter. / Sóc un arúspex. / Sóc una vo ... re ... ra. / Sóc una ga ... ran ... go ... la. / No em xafis perquè xafaràs merda! / Agafa les sabatetes i passa / i passa i passapassa ... passa ... passa ... passa ...damunt catifes vellutades / dessota aranyes i enllumenats / acollonants / enmig de perfums i ròssecs i estossecs finets / per sobre / rodes rabents_____________>EL CEL / és un verdanc al cul de déu. / I els núvols són pets d’àngels petaners.LA MAR / és un tramvia aigualit. / T’imagines?i suors nafres pixums / menstrus lleterades / de proletaris i proletàries. I ceba. Suc / de ceba. Pudor de ceba ... (Sóc / una ceba.) ... (Sóc / de la ceba!)
EL TERRA / és un wàter absolut i a la raseta, iè! / I escullo tostemps enterrar-me enterrar-me enterrar-me. / Escarboto adelerat! Bufo! / Veig passar les bragues de la mar i del cel! / Ja sóc terra ran de terra, / no te m’apropis! / No em xafis! Aquest palter de gos, / Se m’assembla? / vist d’aquesta part? / té el meu perfil? / No! / No té només una retirada a mi! Som idèntics! / Som u! / Sóc jo!
Jo / pa ... s ... sa ... pa ... s ... sa ... pa ... s ... allunya-te’m! sa ... pa ... s ... sa allunya-te’m! ... pa ... s .... sa ... pa ... allunya-te’m s ... sa .... pa ... s ... sa ... allunya-te’m! allunya pa ... s ... -te’m! sa ... pa ... s ...
allunya-te’m! / allunya-te’m! / a l l u n y a - t e ’ m !
encaraquejasàpiguiquetutambé / ca-cagues.Unreachable Professional Fine Fine


Here’s I, the new haruspex who sorts out / the turds / over / the sidewalks / and inside ... the treewells.See me / as I screw myself because I am a caterpillar. / No! / I’m a garbage-rummaging dog. / I’m a turd. / I’m an haruspex. / I’m a si ... de ... walk. / I’m a tr ... ee ... w ... ell. / Don’t tread on me because you’ll tread on shit! / Take your little shoes and pass on / and on and onon ... on ... on ... on ...over velvet carpets / under wonderful chandeliers / and other fixtures / a-swarm in perfumes and lingering smells and delicate coughs / atop / wheels that speed away________>

THE SKY / is a bruise on god’s ass./ And the clouds are farts that farting angels fart.THE SEA / is a watered down tramway. / Can you imagine?plus sweats wounds piss-soaked / menses-soaked jizzms-soaked / patches from proletarians of both sexes. And onion. / Onion / juice. Onion stink ... (I’m an onion.) ... (I’m / a Catalonian patriot!)THE SOIL / is an outhouse, totally, and totally full, yeah! / And I choose always to bury myself bury myself bury myself. / Franticly I’m digging! I’m panting! / I see the panties of the sea and the sky passing aloft! / I’m already dirt on the level with the dirt, / don’t come near me! / Don’t tread on me! That dog shit / Looks like me? / perhaps from this angle? / does it have my profile? / No! / It doesn’t just look like me! We are one! / Identical! / It is I!I / just go ... go ... g ... o ... g ... o ... g... away! far from me! o ... g ... o ... g ... o ... far from me! go... g ... g ... o ... o .... g ... away ... o ... g ... o ... far! away ! from me! just g ... o ... g ... far ... o ... way ... g ... far ... g ...be gone far from me! / far from me! / f a r f r o m m e !evenifIknowthatyoudoalso / shi-shit.

we are the continuators... emptying the boxes, and more

visits since July 2008